Το έργο QAPP είναι δομημένο σε 4 Ενότητες Εργασίας (ΕΕ) που συνολικά καλύπτουν ένα διάστημα τριών ετών.


EE1- Καταγραφή μικροβιακής χλωρίδας (Μήνες: 1 – 30)

Μελέτη και χαρακτηρισμός εμπορικού χρόνου ζωής και επιπέδου ασφάλειας των υπό εξέταση προϊόντων.


ΕΕ2 – Δακτυλικό αποτύπωμα των προϊόντων (Μήνες: 3 – 36)

Δακτυλικό (μεταβολομικό) αποτύπωμα των προϊόντων με ‘κλασσικές’ & σύγχρονες μη παρεμβατικές αναλυτικές προσεγγίσεις.


ΕΕ3 – Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης της ποιότητας και ασφάλειας (Μήνες: 4 – 36)

Ανάπτυξη αλγόριθμου μετατροπής μετρήσεων ενόργανης ανάλυσης σε επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας των υπό εξέταση προϊόντων- on line. Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης του υπολειπόμενου χρόνου ζωής των υπό εξέταση προϊόντων (tracking models) – πρόβλεψη, και ανάπτυξη στοχαστικών μοντέλων για την ταυτοποίηση του σταδίου (πηγής) προέλευσης ενός τρέχοντος προβλήματος.


ΕΕ4 – Ανάπτυξη αποθετηρίου δεδομένων (cloud based repository) (Μήνες: 1 – 36)

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Πληροφοριακής Πλατφόρμας Αποθετηρίου, η οποία θα καταγράφει τις πληροφορίες σχετικά με την αλλοίωση και την ασφάλεια, συνδυάζοντας τα μοντέλα πληροφορίας που αναπτύχθηκαν, με τις τρέχουσες τεχνολογίες αιχμής για τη διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνιών( ICT).


Δραστηριότητες Διάχυσης και Δημοσιότητας

Το QAPP έχει ένα δυνητικά μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων χρηστών και γι’ αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει καλή διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, των εφαρμογών λογισμικού και των υπηρεσιών ΤΠΕ που θα αναπτυχθούν κατά τη διενέργεια του έργου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Οι κάτωθι δραστηριότητες θα λάβουν χώρα:

  • Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια με θέμα τη σύγκλιση των αγροτικών επιχειρήσεων με την τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών και με τεχνολογίες αισθητήρων,
  • Δημοσιεύσεις άρθρων σε περιοδικά,
  • Διαδικτυακά σεμινάρια (Webinars) με αποδέκτες ερευνητές, υπηρεσίες ελέγχου και ευρύ κοινό,
  • Ενημερωτικά δελτία
  • Επιμορφωτικά σεμινάρια για το προσωπικό των εμπλεκομένων ΜΜΕ, τις υπηρεσίες ελέγχου (πχ ΕΦΕΤ), την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων (ΣΕΒΤ) & τους καταναλωτές, με θέμα τη δυνατότητα αρμονικής συνύπαρξης της επιστήμης, των νέων τεχνολογιών και της ασφάλειας και ποιότητας ευαλλοίωτων προϊόντων διατροφής.
  • Μέσα επικοινωνίας όπως φυλλάδια και παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (e.g. twitter, facebook) θα χρησιμοποιηθούν όπου κρίνεται απαραίτητο με σκοπό τη διάδοση στο ευρύ κοινό των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου.

Το αποθετήριο ”QAPP” θα αποτελεί ένα σημείο «συνάντησης» μεταξύ των ενδιαφερομένων από τη βιομηχανία Τροφίμων, τις ελεγκτικές αρχές, τους κατασκευαστές αισθητήρων και την επιστημονική κοινότητα με σκοπό τη διεύρυνση των οπτικών τεχνολογιών αισθητήρων στον τομέα της πρωτογενούς & μεταποιητικής παραγωγής.