ΕΕ1: Καταγραφή Μικροβιακής χλωρίδας (1-30M)

 • Π1.1 Καταγραφή αλλοιωγόνων μ/ο υπό εξέταση προϊόντα (24M)
 • Π1.2 Καταγραφή & προσδιορισμός παθογόνων στα υπό εξέταση προϊόντα (30M)
 • Π1.3 Προσδιορισμός εμπορικού χρόνου ζωής και χαρακτηρισμός της επικινδυνότητας των υπό εξέταση προϊόντων (30M)

ΕΕ2: Δακτυλικό αποτύπωμα των προϊόντων (3-36M)

 • Π2.1 Έκθεση με τη συσχέτιση των δεδομένων που ελήφθησαν από την ΕΕ1 & EE2. Προσδιορισμός των πληθυσμιακών επιπέδων και λαμβανομένων σημάτων με την αλλοίωση (20M)
 • Π2.2 Έκθεση για την εφαρμογή των μη παρεμβατικών οργάνων ανάλυσης στην εκτίμηση της αλλοίωσης (36M)
 • Π2.3 Έκθεση για την ανάπτυξη και επικύρωση των μοντέλων (36M)

ΕΕ3: Ανάπτυξη μαθηματικώνμοντέλων Πρόβλεψης της ποιότητας & Ασφάλειας (4-36M)

 • Π3.1 Μηχανισμοί Ανάλυσης Δεδομένων και Στοιχεία Λογισμικού για "omics" (24M)
 • Π3.2 Αναλυτική έκθεση εφαρμογής των αναπτυχθέντων μοντέλων γιατην πρόβλεψη της αλλοίωσης (32M)
 • Π3.3 Έκθεση επικύρωσης των καταλληλότερων μοντέλων για την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων –διορθωτικές επεμβάσεις στο λογισμικό (36M)

ΕΕ4: Ανάπτυξη αποθετηρίουδεδομένων (cloud base repository) (1-36M)

 • Π4.1 Απαιτήσεις, Λειτουργικές Απαιτήσεις και Agile User Stories της Πλατφόρμας, των υπηρεσιών και των εφαρμογών του έργου (12M)
 • Π4.2 Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Υπηρεσιών (ΟΠΥ) QAPP - Αποθετήριο Δεδομένων QAPP και εφαρμογή καταγραφής κεντρικών δεδομένων και εγγραφής προϊόντων (12M)
 • Π4.3 ΟΠΥ - QAPP – Υποδομή Web Services, Συλλογή Δεδομένων Αισθητήρων & QR Codes (36M)
 • Π4.4 ΟΠΥ- QAPP – Ενσωμάτωση των μηχανισμών ανάλυσης δεδομένων & των components λογισμικού για «omics» (28M)
 • Π4.5 Εφαρμογή QAPP: Διεπαφές Τελικών Χρηστών και λειτουργίες Web App (30M)
 • Π4.6 Εφαρμογή QAPP για Apps Smartphone και ταμπλέτας για παραγωγούς και καταναλωτές (36M)