Για το έργο “QAPP”, ενώνουν τις δυνάμεις τους 2 Πανεπιστήμια, 2 Μικρομεσαίες Εταιρείες και 1 Ερευνητικό Ινστιτούτο Τροφίμων:

 • Εργαστήριο Μκροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων του ΓΠΑ [AUA]
 • Εργαστήριο Μκροβιολογίας Τροφίμων & Υγιεινής του Αριστοτέλειου [AUTh]
 • Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ [ITAP]
 • KOTINO AEBE [KOTI]
 • VERTOYO ΟΕ [VERT]Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) είναι το τρίτο αρχαιότερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Από το 1920, συμβάλλει σημαντικά στην ελληνική γεωργική και οικονομική ανάπτυξη με βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις γεωπονικές επιστήμες.

Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων αποτελεί ένα από τα πέντε εργαστήρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γ.Π.Α. και ιδρύθηκε το 1994. Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα :

 • Μικροοργανισμοί οι οποίοι εμφανίζονται ή χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (παθογόνοι και μη-παθογόνοι).
 • Μέθοδοι προσδιορισμού των μικροοργανισμών των τροφίμων.
 • Υγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων.
 • Τεχνολογία παραγωγής ζυμούμενων προϊόντων και καθαρών καλλιεργειών για την παραγωγή αυτών.
 • Εφαρμογές των βιοτεχνολογικών μεθόδων για την ανάπτυξη νέων τεχνικών παραγωγής τροφίμων, προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και αξιοποίησης των υποπροϊόντων της Βιομηχανίας τροφίμων.Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός –ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), ο οποίος αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), ιδρύθηκε με την αριθμ. 188763/10-10-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2284/Β/13-10-2011) και σε αυτόν συγχωνεύθηκαν τα μέχρι τότε αυτοτελώς λειτουργούντα ν.π.ι.δ, (α) το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), (β) ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) –«ΔΗΜΗΤΡΑ», (γ) ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) και (δ) ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.).

Αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η διενέργεια έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογίας, η διάχυση των γνώσεων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, η διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, η εφαρμογή των ορθών πρακτικών στη γεωργλια και ο έλεγχος στην αλυσίδα παραγωγής – διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων είναι το μοναδικό ερευνητικό Ινστιτούτο του ευρύτερου δημόσιου τομέα που ασχολείται με την ποιότητα, ασφάλεια, συντήρηση και μεταποίηση τροφίμων φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και έχει 3 διαπιστευμένα εργαστήρια μικροβιολογικών, φυσικοχημικών αναλύσεων και ανίχνευσης γενετικής τροποποίησης σε αγροτικά προϊόντα. Ένας σημαντικά μεγάλος αριθμός ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων έχουν υλοποιηθεί στο Ινστιτούτο ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Διαμέσου αυτών των έργων, το Ινστιτούτο έχει αναπτύξει συνεργασίες με πολλά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα σε Ελλάδα και εξωτερικό και με την Ελληνική βιομηχανία τροφίμων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή και εγχώρια περιοδικά και έχουν ανακοινωθεί σε πρακτικά συνεδρίων.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) αποτελεί το μεγαλύτερο Ελληνικό πανεπιστήμιο. Το κυρίως campus βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εκτείνεται σε μία έκταση περίπου 430.000 m2, ενώ ορισμένες  από τις εγκαταστάσεις του, είτε εκπαιδευτικές είτε διοικητικές, βρίσκονται εκτός της πανεπιστημιούπολης ή σε άλλες πόλεις.

Συνολικά περιλαμβάνει 10 σχολές, που συγκροτούνται από 40 τμήματα και 1 μονοτμηματική σχολή.

Λειτουργούν 61 Κλινικές (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής), 295 θεσμοθετημένα  Εργαστήρια και 23 Σπουδαστήρια. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., μία από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια, μαζί με τις 45 περιφερειακές βιβλιοθήκες των Τμημάτων και των Σχολών (17 εκ των οποίων θεσμοθετημένες) συγκροτούν το σύστημα βιβλιοθηκών του A.Π.Θ.

Στο ΑΠΘ λειτουργούν 41 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και 92 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε μεμονωμένα τμήματα, αλλά και διατμηματικά, διαπανεπιστημιακά και διεθνή. Υπάρχουν ακόμη 23 συνεργασίες με ξένα Ιδρύματα για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, Ελλήνων και ξένων υποψήφιων διδακτόρων με συνεπίβλεψη.

Στις Σχολές και στα Τμήματα του φοιτούν σήμερα 73.930 φοιτητές, εκ των οποίων οι 65.026 παρακολουθούν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 8.472 μεταπτυχιακά προγράμματα (εκ των οποίων, οι 3.952 είναι υποψήφιοι διδάκτορες).

Tο Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) ανέρχεται σε 2.024 άτομα, το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δ.Π.) σε 287 άτομα και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε 53. Στο εκπαιδευτικό έργο συνεπικουρούν ακόμη 134 μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (E.Τ.Ε.Π.) ενώ στη διοίκηση εργάζονται 245 μόνιμοι υπάλληλοι και 294 με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί ανάδοχο σημαντικών ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, καθώς επίσης και αποδέκτη άμεσης και ιδιωτικής χρηματοδότησης για έρευνα. Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. διαχειρίστηκε συνολικά πάνω από 6.000 έργα κατά την τελευταία δεκαετία, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς. Τα έργα αυτά παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο και αφορούν  ερευνητικά, εκπαιδευτικά και έργα παροχής επιστημονικών υπηρεσιών που υλοποιήθηκαν ή συνεχίζουν να να υλοποιούνται με την επιστημονική ευθύνη των μελών ΔΕΠ από το 2002 και έπειτα, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Π.Θ.

Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων ιδρύθηκε το 1990 και αμέσως μετά την ίδρυσή του στελεχώθηκε με επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό το οποίο είχε ήδη εξειδικευμένη γνώση και πολυετή εμπειρία σε θέματα της αρμοδιότητας του και ανήκει στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ.

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Μικροβιολογία
 • Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
 • Προβιοτικά
 • Ποιοτικός Έλεγχος

Πεδία Ερευνητικής Δραστηριότητας

 • Μικροβιολογία των Ελληνικών Παραδοσιακών ΠροϊόντωνΜικροχλωρίδα των Ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων από νωπό γάλα.
 • Βιοχημικές δραστηριότητες των οξυγαλακτικών βακτηρίων και άλλων μικροοργανισμών από γάλα.
 • Προβιοτικές και τεχνολογικές ιδιότητες οξυγαλακτικών βακτηρίων-Προβιοτικά Ταυτοποίηση μικροοργανισμών με σύγχρονες τεχνικές.
 • Έλεγχος Μικροβιολογικής Ποιότητας και Ασφάλειας
 • Ποσοτική Μικροβιολογία (Quantitative Microbiology)
 • Ανάλυση Επικινδυνότητας (Risk Analysis)
 • Μικροβιολογική αλλοίωση και Διάρκεια ζωής των Τροφίμων
 • Οργανοληπτικός έλεγχος τροφίμωνΗ ΚΟΤΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 2000 στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας. Η σχέση των ανθρώπων της με την εκτροφή πουλερικών είναι βεβαίως πολύ παλαιότερη, στηριγμένη στη μοναδική παράδοση της περιοχής. Η συσσωρευμένη γνώση και η πολύτιμη πείρα δεκαετιών απετέλεσε την ασφαλή βάση για το ξεκίνημα μιας απαιτητικής προσπάθειας. Το ζητούμενο, η πρόκληση της σύγχρονης εποχής, ήταν ο εκσυγχρονισμός της παράδοσης. Πρόκειται για μια καθετοποιημένη (broiler) πτηνοτροφική επιχείρηση, με βασικές αξίες τον σεβασμό στην παράδοση, την ποιότητα των  προϊόντων και την ασφάλεια του καταναλωτή. Η προσήλωσή μας στις αξίες αυτές καταδεικνύεται από το γεγονός ότι είμαστε από τις πρώτες εταιρίες του κλάδου που διαθέτουν πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας βάσει του προτύπου ISO 9001 και ασφάλειας των τροφίμων βάσει του προτύπου ISO 22000 καθώς και από την ανάπτυξη καινοτόμων ποιοτικών προϊόντων όπως ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΟΚΟΡΑΣ, Κοτόπουλο «ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ», παναρισμένα-προψημένα προϊόντα, ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ Λουκάνικο, ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (Μπιφτέκι, Κεμπάπ, Ρολό, Σουβλάκι, Γύρος κλπ), Κοτόπουλα πλούσια σε Ω3 λιπαρά οξέα.

Η παραγωγική διαδικασία ξεκινάει με την τοποθέτηση των ωεοσσών μίας ημέρας στους πτηνοτροφικούς θαλάμους που βρίσκονται στους νομούς Ευβοίας, Βοιωτίας και Αττικής,  συνολικής στεγασμένης επιφάνειας 35.000 τμ. Η ανάπτυξη των νεοσσών γίνεται είτε από την εταιρεία (ιδιοπαραγωγή), είτε ανατίθεται σε συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους, αλλά πάντα υπό τις οδηγίες και τον αυστηρό έλεγχο της ΚΟΤΙΝΟ. Η παραγωγή της τροφής για τα πουλερικά (broiler), γίνεται στο φυραματοποιείο της εταιρείας που βρίσκεται στη Νέα Αρτάκη και έχει παραγωγική δυναμικότητα 6 τόνους/ώρα. Η διακίνηση του φυράματος προς τις παραγωγικές μονάδες γίνεται με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα (σιλοφόρα). Όταν τα ζώντα κοτόπουλα φτάσουν στο επιθυμητό βάρος, οδηγούνται προς σφαγή στο πτηνοσφαγείο δυναμικότητας 3.600 τεμάχια/ώρα. Στη συνέχεια τα νωπά προϊόντα μεταφέρονται προς επεξεργασία, τυποποίηση και διάθεση στις νέες εγκαταστάσεις μας (έναρξη λειτουργίας Απρ ’16) στο Κρυονέρι Αττικής. Η διανομή των τελικών προϊόντων προς τους πελάτες, γίνεται με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα (φορτηγά ψυγεία).

Η εταιρεία πωλεί ένα ευρύ φάσμα προϊόντων με βάση το κοτόπουλο (ολόκληρα, τεμαχισμένα, παρασκευάσματα, προψημένα) σε νωπή ή κατεψυγμένη μορφή. Επίσης πωλεί όλες τις α’ ύλες που είναι απαραίτητες για την εκτροφή των νεοσσών, ήτοι φυράματα, νεοσσοί, εμβόλια –απολυμαντικά – αντιμικροβιακά και υγραέριο. Από τις βασικές μας επιδιώξεις είναι η διεύρυνση της γκάμας, με την παραγωγή νέων καινοτόμων ποιοτικών προϊόντων. Βασικοί μας πελάτες  είναι κρεοπωλεία, ψητιπωλεία, εργαστήρια επεξεργασίας κρέατιος, χονδρέμποροι, super markets και μεταπράτες.
Η εταιρεία VERTOYO Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο VERTOYO, ιδρύθηκε το 2011 στη Νέα Αρτάκη / Χαλκίδα. Η διάρκειά της έχει οριστεί αόριστη. Ο σκοπός της εταιρείας περιλαμβάνει:

1) την έρευνα, τη δημιουργία και την πώληση καινοτομικών εφαρμογών, υπηρεσιών & προϊόντων τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών και λογισμικού εφαρμογών στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

2) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση πελατών μέσω καινοτομικών τεχνολογιών (τηλέφωνο, internet) & τις συναφείς με τα παραπάνω δραστηριότητες,

3) τις υπηρεσίες και την ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών & επικοινωνίας, υπηρεσιών παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης. Η VERTOYO είνια πρωτοπόρος εταιρεία στην Ελλάδα στην ανάπτυξη λογισμικού για  επιχειρήσεις μέσω διαδικτύου. Οι δραστηριότητές της εστιάζουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων και προηγμένων τεχνολογικά λύσεων στους παρακάτω τομείς: Digital World, Cloud Computing & Hosting, IT Professional Services, R&D, E-Commerce, E-Travel, CMS και Wifi Integrated Solutions. Τα στελέχη της VERTOYO διαθέτουν εκτενή εμπειρία στην επιχειρηματική και εμπορική ανάπτυξη και η εταιρεία προσφέρει τα πλέον προηγμένα και ανταγωνιστικά προϊόντα καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού για Operators, Finance, Retail & FMCG, Public Sector & Government. Επίσης η εταιρεία επιλέχθηκε και συμμετέχει σε R&D projects μέσω του προγράμματος Horizon2020. Οι βασικές παρεχόμενες υπηρεσίες / προϊόντα είναι:

 • Vertoyo Digital Platform: σύγχρονη, αξιόπιστη και πανίσχυρη πλατφόρμα δημιουργίας ιστοσελίδων, διαχείρισης περιεχομένου, η οποία υποστηρίζει ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου (eTravel & Retail/FMCG)
 • WiCube Internet Station – WiFi Data & Mobile Engagement Services: αποτελεσματική, επεκτάσιμη και υψηλής ποιότητας και λειτουργίας πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις μπορούν να παρέχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση internet στους πελάτες τους, με έναν επώνυμο, ασφαλή και μετρήσιμο τρόπο και ταυτόχρονα να έχουν στη διάθεσή τους ένα ενοποιημένο μέσο διαχείρισης και προβολής διαφημιστικού ή ενημερωτικού υλικού.
 • IT Professional Services: εξειδικευμένες υπηρεσίες που συνοδεύουν τις παρεχόμενες λύσεις της VERTOYO, αλλά προσφέρονται και αυτόνομα, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη και καλύπτουν τους εξής τομείς:
  • Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Web Portals/ CMS
  • Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Mobile Apps (iOS & Android)
  • Υπηρεσίες Advisory & Consulting
  • Υπηρεσίες Operation Stabilization & Performance Optimization
  • Υπηρεσίες Project Management & Business Analysis
  • Technical Project Management – Vendors Management
  • Υπηρεσίες Software Testing & QA
 • Vertoyo CloudBenefIT – Support Services: ευέλικτες, αξιόπιστες, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Cloud Hosting & Support.