18/07/2021
8ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Μικροβιόκοσμος

Danae Roumani, Lemonia-Christina Fengou, Alexandra Lianou, George-John E. Nychas, 2019. Microbiological quality of chicken patties during storage at different temperatures. 8th Conference of the Hellenic Scientific Society of Mikrobiokosmos. 18-20 April 2019, Patras, Greece.