26/09/2019
Εφαρμογή πολυφασματικής απεικόνισης (MSI) και φασματοσκοπίας υπερύθρου

Στα πλαίσια πειραμάτων αλλοίωσης σε φιλέτο στήθος κοτόπουλου στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων (ΓΠΑ), δείγματα κοτόπουλου αναλύθηκαν με τις σύγχρονες μεθόδους της πολυφασματικής απεικόνισης (MSI) και της φασματοσκοπίας υπέρυθρου με μετασχηματισμό Fourier (FTIR). Τα φασματικά αποτελέσματα που συλλέχθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη μοντέλων προσδιορισμού της αλλοίωσης στο εν λόγω προϊόν.