14/03/2019
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο το κρέας και τα Προϊόντα του «από τον στάβλο στο πιάτο»

Προφορική Παρουσίαση σε Εθνικά Συνέδρια

Τάσσου Χ., Δουλγεράκη Α.Ι., Αργύρη Α, Νυχάς Γ-Ι.Ε. (2019). Παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας και της ασφάλειας φρέσκων προϊόντων πουλερικών με τεχνολογίες επόμενης γενιάς. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο το κρέας και τα Προϊόντα του «από τον στάβλο στο πιάτο», 1-3 Φεβρουαρίου 2019, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 Σπυρέλλη E.Δ., Δουλγεράκη A.I., Αργύρη A.A, Τάσσου Χ.Χ., Πανάγου E.Z., Νυχάς Γ-Ι.E. (2019). Πολυφασματική ανάλυση εικόνας για την ταχεία εκτίμηση του χρόνου ζωής σε φρέσκα προϊόντα πουλερικών. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο το κρέας και τα Προϊόντα του «από τον στάβλο στο πιάτο», 1-3 Φεβρουαρίου 2019, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα